Všeobecné podmienky používania

Všeobecné pravidlá a podmienky YouCore.sk

Definície

1. YouCore.sk - Verejný internetový obchod s hernými servermi.

2. PREVÁDZKOVATEĹ - Objednávateľ služby (platenej alebo sponzorovanej) poskytované YouCore.sk, majiteľom je objednávateľ, nie platca.

3. ADMIN - Administrátor, zákaznícka podpora, technická podpora, YouCore.sk

4. OSOBA POVERENÁ - Osoba, ktorej bolo MAJITEĽOM umožnené upravovať HS.

5. HS - Herný Server; Služba, ktorá je v ponukách hostingu.

6. FTP - File Transfer Protocol; sieťová služba určená pre prenos súborov.

Všeobecné pravidlá pre Zákazníka (objednávateľa) služby game hosting:

1.
Zákazník je povinný pri objednaní servera uhradiť požadovanú sumu do 14 dní od vykonania objednávky.
2.
Zákazník je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi obmedzenia alebo prerušenia poskytovaných služieb alebo iné závady na strane Prevádzkovateľa okamžite po ich zistení.
3.
Zákazník je povinný využívať služby v súlade s týmito podmienkami.
4.
Zákazník má nárok na aktualizáciu ochranných softvérov na serveri, ak poskytovateľ ich nevykoná automaticky.
5.
Zákazník smie svoju službu používať iba tak, aby nezapríčinil preťaženiu celého servera a neobmedzil tak správny chod ostatným klientom.
6.
Zákazník nesmie používať službu FTP ako šírenie warezu, torrentu, spamu a ďalších nelegálnych činností.
7.
Zákazník je povinný platiť príslušné poplatky za služby podľa aktuálneho platného cenníka najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na výzve k platbe.
8.
Zákazník sa zaväzuje nešíriť informácie, ktoré by mohli poškodiť Prevádzkovateľa, jeho dobré meno alebo tretiu osobu a nešíriť akékoľvek nástroje alebo prostriedky ohrozujúce bezpečnosť siete internet a dátovej siete Prevádzkovateľa alebo umožňujúce ich narušeniu.
9.
V prípade, že sa Zákazník domnieva, že poskytované služby svojim rozsahom, kvalitou alebo cenou nezodpovedajú podmienkam, a preto vykazujú vady, je oprávnený požadovať adekvátnu zľavu za poskytované služby, alebo požadovať vrátenie uhradených poplatkov, a to formou listu alebo e-mailu, bez zbytočného odkladu po ich zistení.
10.
Zákazník berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť Zákazníkovi škodu vzniknutú v dôsledku neposkytnutia alebo chybného poskytnutia objednanej služby.
11.
Reklamáciu Prevádzkovateľ vybaví v primeranej časovej lehote podľa jej zložitosti a prípadnej technickej alebo administratívnej náročnosti.

Všeobecné pravidlá pre Prevádzkovateľa (poskytovateľov) služby game hosting:

1.
Prevádzkovateľ je povinný po vykonaní platby server spustiť a dodržiavať jeho stabilný chod.
2.
Prevádzkovateľ je povinný reagovať na nesprávnu funkčnosť herných serverov.
3.
Prevádzkovateľ je povinný pri naplánovanom výpadku servera, včas informovať objednávateľa na webových stránkach www.YouCore.sk.
4.
Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie služieb na nevyhnutne dlhú dobu, pokiaľ je toto prerušenie nutné z dôvodu opráv alebo údržby zariadení.
5.
V prípade porušenia povinností Zákazníka je Prevádzkovateľ oprávnený ukončiť poskytované služby, bez toho, aby Zákazník mal nárok na náhradu škôd.
6.
Prevádzkovateľ má právo zamietnuť prevádzku skriptu, komponentov alebo aplikácií bez ďalšieho vysvetlenia.
7.
Prevádzkovateľ právne nezodpovedá za užívateľovu používanú službu.
8.
Prevádzkovateľ neručí za nefunkčnosť / nedostupnosť služieb spôsobené chybným nastavením herného servera Zákazníkom. Zákazník má možnosť kontaktovať technickú podporu a požiadať o reinštaláciu herného servera do základného nastavenia aby bola funkčnosť služieb obnovená v prípade, že táto možnosť nie je dostupná v ovládacom panely. Výpadok služieb kvôli chybnému zásahu Zákazníka sa nezapočítava do garantovanej dostupnosti služieb.

Obecná pravidla a podmínky YouCore.sk

Definice

1. YouCore.sk - Veřejný internetový obchod s herními servery.

2. PROVOZOVATEL - Objednatel služby (placené nebo sponzorované) poskytované YouCore.sk, majitelem je objednatel, nikoli plátce.

3. ADMIN - Administrátor, zákaznická podpora, technická podpora, YouCore.sk

4. OSOBA POVĚŘENÁ - Osoba, které bylo Majitelem umožněno upravovat HS.

5. HS - Herní Server; Služba, která je v nabídkách hostingu.

6. FTP - File Transfer Protocol; Síťová služba určená pro přenos souborů.

Obecná pravidla pro Zákazníka (objednatele) služby game hosting:

1.
Zákazník je povinen při objednání serveru uhradit požadovanou částku do 14 dnů od provedení objednávky.
2.
Zákazník je povinen oznámit Provozovateli omezení nebo přerušení poskytovaných služeb nebo jiné závady na straně Provozovatele neprodleně po jejich zjištěni.
3.
Zákazník je povinen využívat služby v souladu s těmito podmínkami.
4.
Zákazník má nárok na aktualizaci ochranných softwaru na serveru, pokud poskytovatel je neprovede automaticky.
5.
Zákazník smí svou službu používat pouze tak, aby nezapříčinil přetížení celého serveru a neomezil tak správný chod ostatním klientům.
6.
Zákazník nesmí používat službu FTP jako šíření warezu, torrentu, spamu a dalších nelegální činnosti.
7.
Zákazník je povinen platit příslušné poplatky za služby dle aktuálního platného ceníku nejpozději do data splatnosti uvedeného na výzvě k platbě.
8.
Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit Provozovatele, jeho dobré jméno nebo třetí osobu a nešířit jakékoli nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost sítě internet a datové sítě Provozovatele nebo umožňující jejich narušení.
9.
V případě, že se Zákazník domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn požadovat adekvátní slevu za poskytované služby, nebo žádat navrácení uhrazených poplatků, a to formou dopisu nebo e-mailu, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
10.
Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uhradit Zákazníkovi škodu vzniklou v důsledku neposkytnutí nebo vadného poskytnutí objednané služby.
11.
Reklamaci Provozovatel vyřídí v přiměřené časové lhůtě podle její složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.

Obecná pravidla pro Provozovatele (poskytovatele) služby game hosting:

1.
Provozovatel je povinen po provedení platby server spustit a dodržovat jeho stabilní chod.
2.
Provozovatel je povinen reagovat na nesprávnou funkčnost herních serverů.
3.
Provozovatel je povinen při naplánovaném výpadku serveru, včas informovat objednavatele na webových stránkách www.YouCore.sk.
4.
Provozovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb na nezbytně dlouhou dobu, pokud je toto přerušení nutné z důvodu oprav nebo údržby zařízení.
5.
V případě porušení povinností Zákazníka je Provozovatel oprávněn ukončit poskytované služby, aniž by Zákazník měl nárok na náhradu škod.
6.
Provozovatel má právo zamítnout provoz skriptu, komponentů, aplikace bez dalšího vysvětlení.
7.
Provozovatel právně nezodpovídá za uživatelovu používanou službu.
8.
Provozovatel neručí za nefunkčnost/nedostupnost služeb způsobené chybným nastavením herního serveru Zákazníkem. Zákazník má možnost kontaktovat technickou podporu a požádat o reinstalaci herního serveru do základního nastavení aby byla funkčnost služeb obnovena v případě, že tato možnost není dostupná v ovládacím panelu. Výpadek služeb kvůli chybnému zásahu Zákazníka se nezapočítává do garantované dostupnosti služeb.

Všeobecné podmienky a pravidlá - SK

Všeobecné podmienky používania v slovenskej verzií vo formáte pdf.

TYP súboru:

PDF

Veľkosť súboru:

206 kb
Stiahnuť

Všeobecné podmienky a pravidlá - CZ

Všeobecné podmienky používania v slovenskej verzií vo formáte pdf.

TYP súboru:

PDF

Veľkosť súboru:

206 kb
Stiahnuť

Všeobecné podmienky a pravidlá - EN

Všeobecné podmienky používania v slovenskej verzií vo formáte pdf.

TYP súboru:

PDF

Veľkosť súboru:

206 kb
Stiahnuť












TOPlist

Ak máte dotaz, problém či návrh, neváhajte nás kontaktovať!

support@youcore.sk

Kontaktný formulár

"S hostingom YouCore som nadmieru spokojný. Poskytuje pre môj projekt slušné zázemia s vysokou dostupnosťou a kvalitou. Vrelo doporúčam :-)!"

-Peter Zaťko, MegaParba

Sme vývojová korporácia, ktorá sa snaží ponúkať služby v odvetví herných serverov. Snažíme sa ich deň od dňa inovovať a preto vám zaručujeme bezpečnosť, podporu a vysokú kvalitu našich serverov.

Existujeme už od roku 2016, kde sme sa z malého hostingu stali veľkou korporáciou. Sme radi, že využívate naše služby.